ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Последна актуализация: 14.05.2021 г.

Благодарим Ви за посещението нашата Интернет страница www.30.afa.bg, посветена на честването на 30-та годишнина от създаването на АФА ООД (по-долу Уебсайта). Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни, събирани чрез Уебсайта и за Вашите права в тази връзка.

 1. Администратор на лични данни

АФА ООД, с ЕИК 030278596 (по-долу АФА) е администратор на Уебсайта www.30.afa.bg, както и е администратор на личните данни, събирани и обработвани чрез него. АФА е вписано в българския Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 030278596, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Оборище, ул. Оборище № 38.

 1. Връзка с Администратора

Вие можете да се свържете с АФА по някой от следните начини:

 • писмено на адрес: гр. София 1504, район Оборище, ул. Оборище № 38;
 • на телефонен номер (+359 2) 943 37 00 или (+359 2) 425 02 00;
 • чрез е-mail адрес: office@afa.bg;
 • чрез Интернет страница: www.afa.bg
 1. Лични данни, които събираме за Вас чрез Уебсайта. Цели, основания и срок за обработването им

Ползването на информацията от нашия Уебсайт не предполага предоставянето от Ваша страна на лични данни. Уебсайтът съдържа следните функционалности, при които АФА e възможно да събира и обработва Ваши лични данни:

 1. Изпращане на поздравително съобщение по повод 30-та годишнина на АФА

Личните данни, събирани и обработвани от АФА чрез опцията за изпращане на поздравително съобщение по повод 30-та годишнина на АФА, са: Вашите имена, и-мейл адрес, предишна/настояща позиция, предишна/настояща месторабота и др., които Вие сте решили да ни предоставите в съобщението си.

Личните Ви данни се събират и обработват с цел поздравителното съобщение, което сте ни изпратили, да бъде публикувано на Уебсайта www.30.afa.bg. Изпратеното от Вас поздравително съобщение няма да бъде публикувано автоматично, а първо ще бъде прегледано от модераторите на Уебсайта, за да се избегне публикуването на некомфортни или уронващи репутацията на АФА послания, както и на спам съобщения.

Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е чл. 6, параграф 1, буква а/ от Общия регламент за защита на данните (по-долу ОРЗД) – Вашето изрично, доброволно съгласие. 

АФА ще обработва личните Ви данни:

 • в случай че след преглеждането му съобщението бъде публикувано на Уебсайта – за срок от 3 (три) години от публикуването му;
 • в случай че след преглеждането му съобщението не бъде публикувано на Уебсайта – за срок от 2 (две седмици) от изпращането му или за срок от 3 (три) месеца от последната ни кореспонденция с Вас по повод непубликуването на съобщението.
 1. Други събирани данни

Освен посочените по-горе лични данни, събирани от АФА, при използването на определени функции на Уебсайта, допълнително могат да бъдат обработвани следните данни:

 • Интернет протокол адрес (IP адрес) – IP-адресът представлява серия от цифри, разделени с точки, която се дава на Вашето устройство всеки път когато влезете в Интернет и е различна в зависимост от мрежата, която използвате. IP-адресът позволява на устройствата и сървърите в Интернет да се разпознават и комуникират едни с други. IP-адресът сам по себе си не може да се използва за да бъдете идентифицирани като физическо лице. Това е възможно само при свързването му с други данни за Вас. Целта му е да подсигури възможност за поддържане на комуникацията с Вашето устройство, докато разглеждате нашия Уебсайт;
 • Логове (Log files), свързани със сигурност, техническа поддръжка и развитие – логовете са файлове, които записват събития във и взаимодействия между системите и/или между потребители и дадена система;
 • Бисквитки и други технологии за проследяване, които събират информация от Вас при взаимодействие с нашия Уебсайт, за да подобрим неговото представяне и функционалност.

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да бъдат записани на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате определена интернет страница. Бисквитката ще помогне на сайта или на други сайтове да разпознаят Вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web beacons или други подобни файлове могат да правят същото. В тази политика използваме термина бисквитки, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин.

Повече за бисквитките, както и за начините да откажете използването на бисквитки на Вашето устройство, можете да откриете в нашата Политика за бисквитки[линк към Политиката].

Горните данни се събират и обработват с цел да поддържаме Уебсайта функционален и в оперативно състояние, както и за да предотвратяваме и преустановяваме злонамерени действия и кибер заплахи спрямо него и неговото съдържание.

Правното основание за обработване на Вашите лични данни в този случай е чл. 6, параграф 1, буква е/ от ОРЗД – защита на законните интереси на АФА да поддържа Уебсайта функционален и да предотвратява и преустановява злонамерени действия и кибер заплахи. 

АФА ще обработва личните Ви данни за срока на действие на бисквитките и останалите използвани функционалности, а в случай, че сте автор на злонамерени действия срещу Уебсайта – за срок от 5 (години) от атаката срещу Уебсайта или от приключването на правораздавателни действия срещу Вас.

 1. Последици при непредоставяне на лични данни

Предоставянето на личните данни от Ваша е страна е напълно доброволно и не произтича от задължително законово или договорно изискване. В случай че не желаете да предоставите личните си данни, няма да можете да изпратите поздравително съобщение по повод 30-та годишнина на АФА, което да бъде публикувано на Уебсайта, съответно няма да имате достъп до Уебсайта.

 1. Споделяне на Вашите лични данни

АФА може да предостави достъп до Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • държавни органи, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон (напр. Комисия за защита на лични данни, прокуратура, следствие и др.);
 • доставчик на услуги по поддръжката на Уебсайта;
 • доставчик на услуги във връзка с организирането на честването на 30-та годишнина на АФА (напр. рекламна агенция и др.).
 1. Предоставяне на лични данни извън ЕИП

АФА няма да предоставя Вашите лични данни на получатели в други държави, намиращи се извън Европейското икономическо пространство.

При публикуването на Вашето поздравително съобщение на Уебсайта, личните Ви данни (имена, позиция, месторабота) могат да бъдат достъпни за неограничен кръг лица – ползватели на Интернет, включително от държави извън ЕС/ЕИП.

 1. Вашите права

Във връзка с обработването на личните Ви данни от АФА Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу (с изключение на правото на жалба до надзорен орган), можете да упражните, като отправите искане до АФА, използвайки данните за контакт, предоставени в Раздел 2 Връзка с Администратора по-горе. АФА ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

 1. Право на достъп

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от АФА дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването. 

 1. Право на коригиране 

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от АФА тяхното коригиране, а също и да поискате непълните Ви лични данни да бъдат попълнени.

 1. Право на изтриване

Като субект, чиито лични данни се обработват от АФА, Вие имате право да поискате от АФА тяхното изтриване в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;
 • оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;
 • личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;
 • възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.
 1. Право на ограничаване на обработката

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от АФА е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, АФА да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

 • оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на АФА да провери точността на Вашите данни;
 • обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им.
 1. Право на възражение срещу обработката на данни

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от АФА, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай АФА ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване, като например спазването на законови изисквания или са налице легитимни интереси, които изискват продължаване на обработването.

 1. Право на оттегляне на съгласието Ви

Обработването на Вашите лични данни от АФА, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттеглянето на съгласието Ви. 

 1. Право на жалба до надзорен орган

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган – Комисията за защита на личните данни (по-долу КЗЛД). Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • телефон: 02/ 91-53-518
 • имейл: kzld@cpdp.bg.
 1. Изменение на настоящата Политика за поверителност

АФА може периодично да променя настоящата Политика за поверителност, за да я съобрази със законодателни промени или прилагани от АФА практики и политики. Когато правим такива промени, ние променяме и датата на последна актуализация, посочена в началото на тази Политика, за да може да се запознаете с актуалните условия за обработване на Вашите данни.