УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Последно актуализирани на 14.05.2021 г.

АФА ООД, с ЕИК 030278596 e администратор на Интернет страницата www.30.afa.bg (по-долу Уебсайта) и на публикуваното на нея съдържание. 

С първоначалния си достъп до този Уебсайт потребителят се съгласява и приема, че посещенията и ползването по какъвто и да било начин на разположените върху Уебсайта информация и/или елементи, се извършват при спазването на следните условия:

  1. Естество и предназначение на публикуваната информация

Уебсайтът www.30.afa.bg е посветен на 30-тата годишнина на АФА ООД (по-долу АФА) и съдържа поздравителни съобщения от настоящи и предишни служители, клиенти и партньори на АФА, които са изпратили поздравително съобщение или са участвали в поздравително видео по повод честването на 30-та годишнина от създаването на дружеството. 

Уебсайтът не съдържа публикации или материали, които са насочени към конкретен потребител или имат за цел да му предоставят насоки относно негови въпроси. 

Съдържанието на Уебсайта по никакъв начин не следва да се разглежда като оферта или предложение за сключване на договор с потребителя в областите на предоставяните от АФА услуги. АФА не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от потребителя в резултат на използването на публикуваната на Уебсайта информация.

  1. Генерирани връзки към други сайтове (links)

АФА не предоставя гаранции за съществуването и съдържанието на други сайтове, към които са генерирани връзки, както и за пълнотата, актуалността, верността и полезността на информацията в тях. АФА не носи каквато и да било отговорност за вреди и пропуснати ползи, претърпени от потребителите в резултат на липсата или използването на информацията от сайтовете, към които се препраща, доколкото те се притежават и поддържат от трети лица и АФА не е в състояние да упражнява контрол в това отношение.

С оглед естеството на Уебсайта като обособено място от Интернет, не могат да бъдат предоставени гаранции и по отношение липсата на вируси.

  1. Права на интелектуална собственост

Всички права на интелектуална собственост върху елементите, включени в съдържанието на този Уебсайт (включително кодове, програми, схеми, графики, форми, изображения, текст, звук и други обекти на интелектуалната собственост), се притежават от АФА и/или от негови съконтрагенти, предоставили му правата за използването на тези елементи.

Потребителят на информацията на Уебсайта е длъжен предварително да поиска писменото съгласие на АФА (и/или на посочени от последното негови съконтрагенти), преди да копира и възпроизвежда, използва по друг начин, видоизменя, интерпретира или реферира към публикациите на този Уебсайт и/или към името на АФА във връзка с тези публикации. 

Потребителят се съгласява и приема да не генерира връзки към този Уебсайт, посредством които се извършва:

  • неправомерно, включително подвеждащо и заблуждаващо използване на фирменото наименование и търговската марка (лого) на АФА;
  • въвеждане в заблуждение по отношение на унифицирания адрес (URL) на този Уебсайт и/или заобикаляне на заглавната страница (homepage) на Уебсайта, включително генериране на директни връзки към публикувана на вътрешните страници информация;
  • използване на рамки, посредством които у третите лица се създава погрешната представа, че материали от този Уебсайт са част от уебсайта на потребителя.

АФА си запазва правото да изисква от всеки потребител, генерирал връзки от категорията на описаните по-горе, да заличи незабавно тези връзки.

Всеки потребител е длъжен да обезщети АФА за всички претърпени вреди и пропуснати ползи в резултат на неправомерно рефериране към и/или използване, възпроизвеждане, публикуване, видоизменяне, интерпретиране и други подобни на каквито и да било елементи от съдържанието на Уебсайта.

  1. Правила за публикуване на поздравително съобщение

Вие можете да изпратите поздравително съобщение по повод 30-та годишнина на АФА, което да бъде публикувано на Уебсайта, като използвате формата за контакт от секция Изпратете поздравително съобщение. За да изпратите Вашето поздравително съобщение е необходимо да се запознаете с условията за обработване на Вашите лични данни, достъпни в нашата Политика за поверителност. [линк]

След като успешно изпратите Вашето поздравително съобщение, то няма да бъде публикувано автоматично на Уебсайта, а първо ще бъде прегледано от нашите администратори, с цел да се избегне публикуването на Уебсайта на спам, некомфортни, обидни съобщения и други неуместни послания. 

Правила за публикуване на поздравително съобщение на Уебсайта:

  1. Тонът на съобщението трябва да е уважителен; да не показва нетолерантност и да не е осъдителен, циничен или обиден; да не популяризира насилие или омраза въз основа на някой от следните признаци: възраст, пол, външен вид, семеен статус, социален статус, образование, професия, здравословно състояние, религия, националност, раса, етническа принадлежност, сексуална или политическа ориентация;
  2. Съобщението трябва да е изпратено на кирилица (Bulgarian Keyboard). Съобщения, изпратени на латиница или на фонетика (Bulgarian Phonetic Keyboard) няма да бъдат публикувани. Съобщения, изпратени на чужди езици, могат да бъдат публикувани по преценка на АФА, ако отговорят на настоящите Условия за ползване, като АФА си запазва правото да извърши превод на съобщението на български език и да публикува същото, придружено от превода.

В случай че получим поздравително съобщение, нарушаващо горните правила, такова съобщение няма да бъде публикувано на Уебсайта. Преценката за това дали съобщението отговаря или не на горните правила се извършва изцяло по усмотрение на АФА. В тази връзка АФА не отговаря за каквито и да било вреди, имуществени или неимуществени, които биха могли да произтекат за Вас от непубликуването на Вашето съобщение на Уебсайта.

  1. Промени в Условията за ползване

Настоящите Условия за ползване периодично могат да бъдат променяни и актуализирани. Съобщение за такава промяна ще бъде направено чрез посочване на датата на последната актуализация. Насърчаваме потребителите редовно да преглеждат актуалните Условия за ползване на този Уебсайт.